Nowości
26 czerwiec 2019 14:34

Uruchomiono stronę internetową

Aktualności

  W czerwcu 2019r Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie podpisała umowę z konsorcjum firm - Complex Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe oraz Firma Projektowa Wanecki Sp. z o.o., które przygotuje koncepcję programową dla budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S17.

  Materiałami wyjściowymi są Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe opracowane przez      JPL  Project Sp. z o.o. z 2015r, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Białymstoku w dniu 28.12.2018r. KP jest uszczegółowieniem Wariantu 3 zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Termin realizacji umowy to 12 miesięcy.

 

Podjęte działania projektowe:

- Prowadzona jest analiza wpływu podwyższonej prędkości projektowej na geometrię trasy w planie i profilu.

- Przeprowadzono wizję w terenie w zakresie wykonania Projektu Robót Geologicznych.

- Wystąpienie o warunki techniczne przebudowy sieci do gestorów.

- Opracowano Projekty Robót Geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych i warunów        geologiczno -inżynieskich podłoża.

- Analiza styków z odcinkami sąsiednimi.

- Analiza odwodnienia pod kątem możliwych odbiorników.

- Opracowano Projekt Badań Geofizycznych.

- Prace projektowe nad ukladem komunikacyjnym w rejonie Węzła 'Rembertów'.

- Złożenie PRG do zatwierdzenia.

- Opracowano wstępne przekroje ruchowe obiektów inżynierskich.

- Wystąpienia do Zarzadców  o informacje i warunki dotyczace dróg w ich zarządzie.

- Korekty w PRG; analiza uwag do Prognoz Ruchu.

- Optymalizacja niwelety S17 w obrębie zjazdu technicznego 'Poligon'.

- Prace nad koncepcją odwodnienia projektowanego odcinka drogi ekspresowej S17.

- Analiza lokalizacji obiektów środowiskowych.

- Przeprowadzenie analizy ruchowej dla węzła 'Rembertów'. 

- Opracowanie geometrii zjazdu technicznego 'Poligon'.

- Analiza układu komunikacyjnego w rejonie węzła „Zakręt”.

- Analiza układu komunikacyjnego w rejonie Sulejówka.

- Analiza warunków otrzymanych od Zarzadców dróg i sieci.

- Opracowanie wstępnej lokalizacji trasy gazociągu przesyłowego DN700.

- Wstępna analiza rozwiazań środowiskowych przyjętych na etapie STEŚ.

- Prace koncepcyjne zwiazane z wiaduktem w ciagu drogi ekspresowej S17 nad linią kolejową nr 449.

- Prace koncepcyjne zwiazane z wiaduktem w ciagu drogi ekspresowej S17 nad ul. Mokry Ług.

- Prace koncepcyjne zwiazane z wiaduktem w ciagu drogi ekspresowej S17 nad ul. 1-go Praskiego Pułku.

- Prace koncepcyjne zwiazane z wiaduktem w ciagu drogi ekspresowej S17 nad ul.Długą.

- Prace koncepcyjne zwiazane z wiaduktem w ciagu drogi ekspresowej S17 nad ul.Prusa.

- Prace koncepcyjne zwiazane z przejściem dla dużych zwierząt nad drogą ekspresowej S17 w km 10+500.

- Prace koncepcyjne zwiazane z kładką pieszo-rowerową w ciagu drogi ekspresowej S17 nad linią kolejową nr  449.

- Obliczenie ustrojów nośnych obiektów inżynierskich.

- Obliczenie ustrojów nośnych i podpór obiektów inżynierskich.

- Prace projektowe w możliwym zakresie.